ELY REYNOLDS
ELY REYNOLDSPastor
DOUG WELDON
DOUG WELDONAssistant Pastor
JOSH WELDON
JOSH WELDONAssistant Pastor
SHERRY CLEVELAND
SHERRY CLEVELANDFinancial Secretary
NANCY MATA
NANCY MATAChurch Secretary
CIPRIANO VILLARREAL
CIPRIANO VILLARREALCustodian