ELY REYNOLDS
ELY REYNOLDSPastor
CERGIO TORRES
CERGIO TORRESAssistant Pastor
DOUG WELDON
DOUG WELDONAssistant Pastor
JOSH WELDON
JOSH WELDONAssistant Pastor
SHERRY CLEVELAND
SHERRY CLEVELANDFinancial Secretary
NANCY MATA
NANCY MATAChurch Secretary
CIPRIANO VILLARREAL
CIPRIANO VILLARREALCustodian